نانو پرایمر زینک فسفات آلکیدی

نانو زینک فسفات آلکیدی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ آﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ سفید زینک فسفات (فسفات روي) ساخته ﺷﺪه که اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮردﮔﯽ را موجب می شود. فلز روی با ایجاد حفاظت کاتدی از ﺧﻮردﮔﯽ ﻓـﻠﺰ آﻫﻦ جلوگیری می کند و باعث دوام ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ مناسب و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ می گردد که ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ آﺳـﺘﺮي ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ در صنایع مختلف کاربرد دارد.