نانو رنگ های عایق حرارتی

نانورنگهای عایق حرارتی شرکت نانو آریسا در بازه دمایی 25 تا 524 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفتند و در پایان آزمون دمای 175 درجه ثبت شد که اختلاف دمایی  350 درجه سانتیگراد نتیجه بسیار قابل توجهی می  باشد. این نانو رنگ عایق برای انواع سطوح فلزی و بتنی و چوبی و حتی روی کارتن مقوایی قابل اعمال و استفاده است.

با توجه به این که دمای محیطی 50 درجه سانتیگراد را تا 24.9 درجه سانتیگراد کاهش می دهد و در دمای 60 درجه سانتیگراد، دمای سطح دیگر حداکثر به 30 درجه سانتیگراد نمی رسد، گزینه بسیار مناسبی برای آب و هوای گرم بوده و مصرف انرژی را تا حد زیادی کاهش می دهد.

 

 

کلیه لوله‌های رفت و برگشت آب چیلر

کلیه لوله‌های رفت و برگشت آب داغ و گرم

کلیه لوله‌های رفت و برگشت منابع انبساطی

تانکرها و منابع بنزین و گازوئیل در پمپ بنزین ها

کلیه لوله‌های بخار صنایع جهت جلوگیری از اتلاف گرما

نانو رنگ های عایق حرارتی