نانو رنگ های آلکیدی ضد خوردگی

نانو رنگ های آلکیدی روغنی بر پایه رزین های آلکیدی با براقیت ها و در فام های مختلف ساخته می شوند. این نوع رنگ ها از مقاومت مناسبی در برابر انواع شرایط جوی و رطوبت برخوردار هستند و دارای زمان خشک شدن، دوام، چسبندگی و قدرت پوشانندگي مناسبی می باشند و روی انواع سطوح فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و گچی قابل استفاده اند.

 در نانورنگ ضد خوردگی از نانوصفحات گرافن اکسید به ‌عنوان ماده افزودنی استفاده شده است. حضور این نانوصفحات موجب می‌شود تا رسیدن رطوبت و اکسیژن به سطح رنگ زده شده به تأخیر بیفتد. از سوی دیگر نانوصفحات گرافن اکسید به دلیل دارا بودن گروه‌های عاملی هیدروکسیل چسبندگی رنگ به زیرلایه را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهند و مقاومت مکانیکی آنها نیز بالاتر است. در واقع سطح جدیدی از استاندارد برای این نوع رنگ ها به دست آمده است.