بازدارنده خوردگی (اینهیبیتور)

به منظور جلو گیری از زنگ زدگی سطح فلزات پس از وت بلاست (wet blast) از مواد ممانعت کننده زنگ زدگی محلول در آب (Inhibitor) استفاده می شود. این زنگ زدگی بسته به نوع فلز و میزان رطوبت سطح کار و زمان خشک شدن بستگی دارد که با اضافه نمودن (Inhibitor) این مشکل مرتفع می گردد.